کیفیت را پایانی نیست

فهرست برنامه ها و فایل های آموزشی مدون ها - سمینارهای سال 1394 - به روز رسانی (1394/12/03)

چاپ

.

 

موضوع

مدرس

-------------------------

توضیحات

 برنامه

فایل

آموزشی

1

دکتر حسن بیات

pdf

pdf_2

تاریخ برگزاری:
24 و 25 اردیبهشت

2

پایش کیفیت و روش های سنجش (بخش 2)

دکتر حسن بیات

pdf

 

pdf

 
تاریخ برگزاری:
31 اردیبهشت و 1 خرداد

 3

تضمین كيفيت در بخش بيوشيمي

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ های برگزاری:
21 و 22 خرداد - 29 و 30 مرداد

4

 دوره کاربردی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf 

تاریخ های برگزاری:
30 و 31 تیر - 25 و 26 شهریور، 20 و 21 آبان

5

تفسیرآزمایش های تیروئید و هیپوفیز

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ های برگزاری:
1 مرداد - 12 شهریور

6

دوره تربیت متصدی پذیرش در آزمایشگاه بالینی

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf

تاریخ های برگزاری:
1 و 2 مرداد - 11 و 12 شهریور، 25 و 26 آذر

7

 
  تفسیرآزمايش‌های مربوط به هورمون های جنسی

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
2 مرداد - 13 شهریور

8

تفسيرآزمايش‌های مرتبط با ديابت، بيماری كبدی، بيماری كليوی و بيماری قلبی - عروقی 

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
15 مرداد

9

تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل

 دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
16 مرداد

10

آشنایی با روش صحیح و استاندارد آزمایش Semen Analysis بر اساس آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی

دکتر رضا سلمان یزدی

pdf

 

pdf

تاریخ های برگزاری:
29 خرداد - 9 مرداد - 6 شهریور- 24 مهر، 18 دی، 7 اسفند

11

تضمین کیفیت در بخش ایمونولوژی و هورمون

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
17 شهریور، 14 بهمن

12

تفسيرآزمايش‌های مرتبط با ديابت، بيماری كبدی، بيماری كليوی و بيماری قلبی - عروقی

 دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
19 شهریور، 7 آبان
13

تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

 
تاریخ برگزاری:
20 شهریور، 8 آبان

14

کارگاه تضمين كيفيت در بخش بيوشيمي

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
15، 16 و 17 مهر

15

تضمین کیفیت در بخش ایمونولوژی و هورمون

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
17 آبان
 
کارگاه معرفی تست های تکمیلی آزمایش مایع منی استاندارد
"Sperm Function Tests"

 دکتر مجتبی علیاری

pdf   pdf
تاریخ برگزاری:
26 آذر، 6 اسفند

16

سمینار یک روزه خطاهای پزشکی - فرهنگستان علوم پزشکی

 دکتر بهزاد پوپک

-
 

 pdf

تاریخ برگزاری:
17 دی
17 برنامه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - جهت تمدید پروانه
دکترحمزه لو
دکتر صابونی
دکتر داهیم
دکتر فارسی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
17 دی
18 کارگاه ایمونوهماتولوژی و بانک خون (بیمارستانی/آزمایشگاه تشخیص طبی)
آقای مصطفی مقدم 
تیم آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
8 بهمن تئوری - 13 یا 14 بهمن عملی
 
19
 
جنبه های بالینی و آزمایشگاهی هیرسوتیسم (پرموئی در بانوان)
دکتر سید ریحان ظهیر میردامادی
دکتر مجتبی علیاری

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
15 بهمن
20
آشنایی با نحوه تفسیر جامع (integrate) تستهای آزمایشگاهی با در نظر گرفتن عوامل متعدد تاثیر گذار(اختلال در نمونه گیری-تداخل داروئی-اثر روند بیماری روی نتایج- .... )
Challenges in the interpretation of clinical laboratory results. 100 Case studies

دکتر محمد رضا حائری خانم اعظم هادیزاده

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
13، 14 و 15 بهمن 1394
21
کاربردهای بالینی و روش های آماده سازی اسپرم جهت انجام
   .IUI, Intrauterine Insemination IUI

 دکتر مجتبی علیاری

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
29 بهمن 1394
.
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10