کیفیت را پایانی نیست

پیوند ها (331) - 1394/09/01

اطلاع رسانی - (1394/09/07)

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی
مدرس: دکتر مهرداد ونکی
25، 26 آذر ماه
تست های تکمیلی آزمایش مایع منی استاندارد
مدرس: دکتر مجتبی علیاری
 26 آذر ماه
تشخیص مولکولی (PCR) مقاومت های دارویی
مدرس: دکتر محمد شاه حسینی
 27 آذر ماه
آزمایش Semen Analysis
مدرس: دکتر سلمان یزدی
 27 آذر ماه