کیفیت را پایانی نیست

نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور به مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت - 1398/05/16

چاپ

نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور  به مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در ارتباط با پیش نویس چک لیست جامع ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی - ویرایش 1398

651 KBDownload 1نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور  به مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت pdf

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10