کیفیت را پایانی نیست

کمیته آموزش

چاپ

 

کمیته آموزش

مسئول کمیته: دکتر علی صادقی تبار

pdfاهداف و برنامه Download 1  1.62MB

اخبار و مستندات کمیته:

دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1397/11/27

سمینار کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی - 1397/11/24

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1397/11/17

مهارت های زبان انگلیسی برای شرکت در مجامع علمی بین المللی - 1397/10/24

کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی - 1397/10/23

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1397/10/08

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی جهت اخذ یا تمدید پروانه - 1397/09/27

سمینار دو روزه هماتومورفولوژی سلول های خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH - 1397/09/06

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1397/09/06

کنفرانس های یک روزه تیروئید شناسی - 1397/08/26

دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1397/08/19

سمینار دو روزه هماتومورفولوژی سلول های خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH - 1397/08/07

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1397/08/07

تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی جلدی - 1397/07/30

کنترل کیفی در بخش هماتولوژی - 1397/07/11

روش های سنجش ایمنی -الایزا،کمی لومینسانس، الفا - 1397/06/19

تفسیر گراف ها و نتایج سل کانترهای پیشرفته - 1397/06/14

تربیت نیروهای خدماتی در مراکز درمانی - 1397/06/10

کنفرانس یک روزه بروسلوز - 1397/06/07

هماتولوژی سلول های خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH - 1397/05/27

آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (اخذ یا تمدید پروانه)-1397/05/20

کنفرانس یک روزه تومورمارکرها - 1397/05/08

کنفرانس های یک روزه "مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی" با امتیاز بازآموزی - 1397/05/02

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (2) : CSF، مایع سروزی و مایع سینوویال - 1397/04/30

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (1) : ادرار - 1397/04/30

کنفرانس یک روزه: لیپیدها و بیماری های قلبی، عروقی - 1397/04/26

دوره جامع مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1397/04/16

دوره کاربدی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1397/04/09


کنفرانس یک روزه قند خون : آزمایشگاه و بالین - 1397/04/09

کنفرانس های یک روزه هورمون شناسی - 1397/03/29


هورمون (3)- هورمون های غدد جنسی - 1397/03/23

هورمون (2)- هورمون های قسمت قشری غدد فوق کلیه - 1397/03/23

هورمون (1)- هورمون های تیروئید، هورمون رشد و پرولاکتین - 1397/03/23


دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1397/03/08


کنفرانس های علمی تیروئید شناسی و مدیریت چالش های آزمایشگاهی تست های تیروئید - 1397/03/06

کنفرانس یک روزه کنترل کیفی در بخش هماتولوژی خرداد ماه- 1397/02/23

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1397/02/09

آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - 1397/01/29
دوره آموزشی شمارش کامل سلول های خون -
1397/01/27

دوره های آموزشی انجمن در سال 1397- 1397/01/18

کنفرانس علمی کنترل کیفی در بخش هماتولوژی اسفند ماه- 1396/11/30

دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1396/11/14

آموزش مجازی مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی - 1396/11/08

کنفرانس علمی کنترل کیفی در بخش هماتولوژی - 1396/10/26

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1396/10/25

دوره های آموزشی انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی - 1396/10/21

کنفرانس علمی مایعات بدن (2) : CSF، مایع سروزی و مایع سینوویال - 1396/10/05

کنفرانس علمی مایعات بدن (1) : ادرار 28 دی ماه - 1396/10/03

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1396/10/02

آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص جهت اخذ یا تمدید پروانه - 1396/08/21

تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی جلدی - 1396/08/15

تربیت نیروهای خدماتی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - 1396/08/11

اطلاعیه کمیته آموزش - 1396/08/07

نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی- آذر ماه - 1396/08/02

تیروئید شناسی و مدیریت چالش های آزمایشگاهی تست های تیروئید - 1396/07/17

شمارش کامل سلول های خون CBC- 1396/05/21

هورمون (3)- هورمون های غدد جنسی - 1396/07/03

هورمون (2)- هورمون های قسمت قشری غدد فوق کلیه - 1396/07/03

هورمون (1)- هورمون های تیروئید، هورمون رشد و پرولاکتین - 1396/07/03

الکتروفورز هموگلوبین - 1396/06/28

سمینار رایگان  سند راهبردی سازماندهی خدمات آزمایشگاهی- تامین نیروی انسانی -1396/06/26

تفسیر گراف ها و نتایج دستگاه های سل کانتر پیشرفته -1396/06/07

سمینار رایگان سازماندهی خدمات آزمایشگاهی- تامین نیروی انسانی -1396/06/04

روش های سنجش ایمنی- الایزا، کمی لومینسانس، الفا -1396/06/04

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1396/05/30

کمیته آموزش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی- دوره های آموزشی- 1396/05/24

شمارش کامل سلول های خون - 1396/05/21

کارگاه آموزشی سل کانتر پیشرفته -1396/05/15

دوره آموزشی آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - 1396/05/14

کنفرانس علمی مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی - 1396/04/17

شمارش کامل سلول های خون - 1396/04/17

دوره کاربردی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1396/04/17

آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - 1396/03/02

دوره جامع تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه های بالینی - 1396/02/30

آشنایی با مقررات مالی و مالیاتی در حوزه آزمایشگاه های بالینی - 1396/02/30

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1396/02/18

دوره جامع تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1396/02/18

دوره های آموزشی انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی در سال 96 در یک نگاه -1396/02/18

آزمون تایید عملکرد مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی - 1396/01/24

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1396/01/20

کمیته آموزش: آشنایی با اصول مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی - 1395/12/18

کمیته آموزش: دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1395/12/05

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی جهت تمدید پروانه - 1395/11/04

دوره آموزشی مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی - 1395/10/30

دوره جامع تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی ویژه بهمن ماه - 1395/10/30

مدیریت کیفیت در بیوشیمی - 1395/10/29

دوره جامع تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1395/10/29

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی -  1395/10/26

 فهرست فارغ التحصیلان دوره فلبوتومی و متقاضیان کار در بخش پذیرش و جوابدهی - 1395/10/13

دوره جامع تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی 1395/10/04

دوره آموزشی تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی 1395/09/24

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی-1395/08/24

دوره کاربردی تضمین کیفیت نمونه برداری و پذیرش در آزمایشگاه بالینی - 1395/08/24

برنامه تضمین کیفیت بیوشیمی- 1395/08/01

راهنمای ثبت نام دوره های آموزشی - 1395/08/01

فهرست فارغ التحصیلان دوره فلبوتومی و متقاضیان کار در بخش نمونه گیری - 1395/07/17

راهنمای ثبت نام دوره های آموزشی - 1395/07/17

دوره آموزشی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی - 1395/07/17

دوره های آموزشی تدوین شده و در حال اجرای انجمن - 1395/06/16

فراخوان آموزش در ارتباط با نیاز سنجی آموزشی - 1395/03/30

پنجمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها 20 و 21 مرداد 1395 - 1395/3/24

 

 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 13:15  

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1397/11/30)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallahفرازی بر نحوه بررسی هویت و موجودیت نهاد اعتبار بخش یا Accreditation Body

آگهی دعوت به مناقصه

دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 16،17،23،24 اسفند ماه

سمینار کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی 16،17 اسفند ماه

اطلاع رسانی کمیته آموزش

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 2،3،9،10 اسفند ماه

گزارش کیت های مشکل دار آزمایشگاهها به آزمایشگاه رفرانس و آزمایشگاه مرجع سلامت

انتصاب شایسته همکار ارجمند جناب آقای دکتر بهزاد میلی به سمت مدیر امور آزمایشگاه های استان آذربایجان شرقی

مشارکت ILAC_IFCC

اعطای گواهینامه اعتبار بخشی به دو ازمایشگاه بالینی بر اساس استاندارد ایزو 15189

مهارت های زبان انگلیسی برای شرکت در مجامع علمی بین المللی

englisi1111

تبریک انجمن های سه گانه به اقای وزیر و تقاضای ملاقات حضوری

فراخوان درخواست همکاری

farakhan davat be hamkari

سومین فراخوان کمیته پژوهش

sevomin farakhan komote pazhohesh

اولویت های پژوهشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

دوره های آموزشی انجمن در پاییز و زمستان

دوره های آموزشی انجمن در سال 1397
آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک