کیفیت را پایانی نیست

پیوند ها (355) - 1395/07/24

اطلاع رسانی - (1395/07/18)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن


دوره کاربردي نظري و عملی نمونه گیري در آزمایشگاه بالینی
2، 9، 16، 30 مهر ماه
دوره کاربردي تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص طبی
8، 15، 29 مهرماه و 6 و 7 آبان ماه
دوره کاربردي تضمین کیفیت نمونه برداري و پذیرش در آزمایشگاه بالینی
13 و 14 آبان ماه

Infographic - CDC - Rabies - iconآرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک